پروژه آقای پهلوانی(گرگپس)

     پروژه  مختار حیدری(لاهو)

   پروژه مجتبی کرمعلیان(نصیری)

    پروژه مهندس پارسا(نصیری)

     پروژه سهراب همتی(اویجدان)

   پروژه علی گل بناوند(پیشنبور)

       پروژه بیرقیان(پیشنبور)

     پروژه ابراهیم زینعلی(عباس آباد)

    پروژه داریوش کاوسی(کلنو)


      پروژه رحمانی(نشتارود)

       پروژه کریم شمس (مکا)


     پروژه پویان شوقی(بنفشه ده)

     پروژه جلادت(سردار جنگل)

       پروژه  فلاح(گرگپس)