المان یاد بود شهدای گمنام بهشهر

                            المان یادبود شهدای گمنام کلاردشت

                           خط ساحلی دریا پشته رامسر

                         المان یادبود شهید گمنام دانشگاه تنکابن