پروژه حاجی زینعلی(کرکاس)

    پروژه غلامعلی پولادی(چالوس)

     پروژه حسین حاج رضا(لاهو)

  پروژه مهندس منصوری(پلهم چال)

     پروژه مهندس مشتاقی(نگین)

     پروژه برادران روحی(نشاط)

     پروژه داوود زندیه(گرگپس)

    پروژه بهنام اسفندیاری(گرگپس)